Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • Ngày 27-05-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2,4,6)
  • Ngày 14-05-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 3, 5)
  • Ngày 08-05-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2,4,6)
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • Ngày 31-05-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Quản trị Nhân sự
  • Ngày 20-05-2019 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu))
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • Ngày 06-05-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (08:00-16:00, thứ 2 đến thứ 6)
  • Ngày 03-06-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00 - 21:00, thứ 2 đến thứ 6)
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS
  • Ngày 08-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00 (thứ ba, năm))
Chuyên viên Social Media Marketing
  • Ngày 13-05-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 400 giờ
  • Ngày 10-06-2019 tại Cao Thắng, Q.3 (18:30 - 20:30, Thứ 2,4,6)