Course

Cơ sở dữ liệu là một phần không thể thiếu trong các tổ chức, doanh nghiệp, ngày nay hình thức lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất là các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), trong đó Microsoft SQL Server đang được sử dụng rộng rãi.

Khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản và kiến trúc của các hệ thống quản trị Cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình dữ liệu quan hệ (Relational) và ngôn ngữ lập trình truy vấn và thao tác dữ liệu T-SQL trên hệ thống Microsost SQL Server. Đồng thời khóa học là thực sự cần thiết cho những người theo đuổi công việc lập trình, công nghệ phần mềm và phân tích dữ liệu lớn.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1.Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

 -  Hiểu rõ và tạo mô hình thực thể-quan hệ (Entity-Relationship model)

 -  Ánh xạ được sơ đồ thực thể-quan hệ thành các bảng dữ liệu

 -  Thực hiện chuẩn hóa và phi-chuẩn dữ liệu trong các bảng

 -  Nắm rõ các công cụ trong Microsoft SQL Server

 -  Thực hiện truy vấn dữ liệu từ một bảng & nhiều bảng

 -  Quản lý các cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu

 -  Thao tác dữ liệu trong bảng

 -  Thực thi chỉ mục (index), khung nhìn dữ liệu (view), và tìm kiếm full-text

 -  Lập trình các thủ tục nội (stored procedure) và hàm (function)

 -  Lập trình trigger và giao tác (transaction)

 -  Thực thi managed code

 -  Triển khai các dịch vụ giao tiếp dựa trên message

2.Kiến thức cần thiết để tham gia khóa học

 -  Hiểu về lập trình, một số kỹ thuật lập trình cơ bản (trên pseudo-code, Java, C#...)

3.Thời lượng

 -  42 giờ (bao gồm lý thuyết & thực hành)

4.Đối tượng học

 -  Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

5.Tài liệu, giáo trình

 -  Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

6.Kiểm tra và thi

 -  Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:

Tham dự tối thiểu 70% khóa học

Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.

 -  Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:

Tham dự tối thiểu 70% khóa học


Đăng ký